آزمون میاندوره پره انترنی آذر ۱۴۰۱ برگزار میشود

 آزمون #میان‌دوره پره‌انترنی(پیش کارورزی) در ۲۴ آذر، پنج‌شنبه، به صورت متمرکز قطبی (قطب تهران) در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد .هرکسی که تا آخر آذر بخش‌های استاژریش تموم بشه، مجاز به شرکت هست. ریحانه مقدم